ಸುಖ ನೀಡುವ 6 ಸಂಗತಿಗಳು : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ…

ಆರೋಗ್ಯಮಾನೃಣ್ಯಮವಿಪ್ರವಾಸಃ ಸದ್ಭಿರ್ಮನುಷ್ಯೈಃ ಸಹ ಸಂಪ್ರಯೋಗಃ |
ಸ್ವಪ್ರತ್ಯಯಾ ವೃತ್ತಿರಭೀತವಾಸಃ ಷಡ್ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸುಖಾನಿ || ಮಹಾಭಾರತ | ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ; ೩೩.೮೯ ||
ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಪ್ರವಾಸ, ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯ, ನಿರ್ಭಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ – ಈ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಸುಖ ನೀಡುವಂಥವು.  

Leave a Reply