ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ… । ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಸಮಯೋಚಿತ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ…

ಇದಮೇವ ಹಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚಾತುರ್ಯಮಿದಮೇವ ಹಿ ।
ಇದಮೇವ  ಸುಬುದ್ಧಿತ್ತ್ವಮಾಯಾದಲ್ಪತರೋ ವ್ಯಯಃ ॥ ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ॥
ಅರ್ಥ: ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ, ಜಾಣ್ಮೆಯೆಂದರೆ ಇದೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ – ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು. 

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಬರೀ ಶಬ್ದಜಾಲವನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೇ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯೇ. ದುಡಿಮೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯರು “ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು” ಎಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲವೆ?

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply