ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಭಕ್ತಿ: ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ‘ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಲಿಕಾ’ದಿಂದ…

ಗುರುಂ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶಾದರ್ಚಯನ್ತಿ ನ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ದುಗ್ಧದಾತ್ರೀತಿ ಗೌರ್ಗೇಹೇ ಪೋಷ್ಯತೇ ನ ತು ಧರ್ಮತಃ ॥ ದೃಷ್ಟಾಂತಕಲಿಕಾ – 93 ॥ 
ಅರ್ಥ: ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಸುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ. 

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಈ ಸುಭಾಷಿತ ಮನುಷ್ಯರ ಢಾಂಬಿಕತನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಟಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅನ್ನುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಗುರುವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಸುವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ… ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸುಭಾಷಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

2 Comments

 1. without science knowledge also things happened with spirutual knowledge and power. This power is more powerful then science. we have to accept how that was happened. it doesnt mean that our ancestors well known about present science.
  Which was the thing happened with devine power, not completely possible with the science.
  divine power is the supreme power and supreme knowledge among all science power and knowledge. these two are always two parallel lines.
  human beings if they have divine power and knowledge, then no need to get science knowledge. because the divine power always works with a prayer less ego and kindness or humanity; but science demands knowledge.

  divine power can do now itself, which would be the thing may be proved from the science 500 years later. There is no time boundary for divine power. but science is timely bounded. it changes time to time.
  my conclution is “no need compare our divinely happened things with a present science. because both are different and divinity works beyond maya boundary . and science works with the boundary of maya.

  Always happy pride and explain our divine things in a divine way.
  dont compare with a modern science. it shows our lack of divine knowledge and less confedence of its truthfulness.

  New a days it is the kind of fear or fewer happings with our all indians like a children, we are trying to show with a world that our culture was that time itself completely bounded of present modern science, and our ancestors were expertise in science also.
  This are not completely true. they put their greatfull effert to find the megesty of our wirld who creates leads and destroy at the end. They had connected with a supreme power so these mahimas pawadas happened. they dint do anything
  how present scientists are doing.
  See the difference present our people and old abroad people gone with the mind thinking with a ego. but our elders gone with a preyar humbleness and destroyed complete ego , so they enjoyed more knowledge, more miracles more power and they lived more ethnical strong life then ever.
  Science is always a small tallent it works always with a human tallent. and changes
  time to time. it comes under maya.
  The person one who able to overcome or pass across the human tallent or stop human tallent dependency, and succeeded to get supreme power dependency they only can see divine miracles in their livelihood .

  it is sure sure sure that not possible with a present science which is having ego.

  this answer given to the article about sri krishna’s birth. it is explaining that our elders were test tube baby and incubater knowledge knower’s.

 2. without science knowledge also things happened with spirutual knowledge and power. This power is more powerful then science. we have to accept how that was happened. it doesnt mean that our ancestors well known about present science.
  Which was the thing happened with devine power, not completely possible with the science.
  divine power is the supreme power and supreme knowledge among all science power and knowledge. these two are always two parallel lines.
  human beings if they have divine power and knowledge, then no need to get science knowledge. because the divine power always works with a prayer less ego and kindness or humanity; but science demands knowledge.
  divine power can do now itself, which would be the thing may be proved from the science 500 years later. There is no time boundary for divine power. but science is timely bounded. it changes time to time.
  my conclution is “no need compare our divinely happened things with a present science. because both are different and divinity works beyond maya boundary . and science works with the boundary of maya.
  Always happy pride and explain our divine things in a divine way.
  dont compare with a modern science. it shows our lack of divine knowledge and less confedence of its truthfulness.
  New a days it is the kind of fear or fewer happings with our all indians like a children, we are trying to show with a world that our culture was that time itself completely bounded of present modern science, and our ancestors were expertise in science also.
  This are not completely true. they put their greatfull effert to find the megesty of our wirld who creates leads and destroy at the end. They had connected with a supreme power so these mahimas pawadas happened. they dint do anything
  how present scientists are doing.
  See the difference present our people and old abroad people gone with the mind thinking with a ego. but our elders gone with a preyar humbleness and destroyed complete ego , so they enjoyed more knowledge, more miracles more power and they lived more ethnical strong life then ever.
  Science is always a small tallent it works always with a human tallent. and changes
  time to time. it comes under maya.
  The person one who able to overcome or pass across the human tallent or stop human tallent dependency, and succeeded to get supreme power dependency they only can see divine miracles in their livelihood .
  it is sure sure sure that not possible with a present science which is having ego.

Leave a Reply to Shalini S PCancel reply