ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 13

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ (ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಏಕಾದಶಿ)

ರೈವತ ಮನ್ವಾದಿ,

ಹಾವೇರಿ ಶಿವಬಸವಯೋಗಿ ಪುಣ್ಯದಿನ,

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಮಹಾದೇವ ತಾತ ರಥ,

ಹಾವೇರಿ ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

Leave a Reply