ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜಾನ್ ಏಲಿಯಾ’ ಶಾಯರಿ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಮೂಲ: ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಕವಿ ಜಾನ್ ಏಲಿಯಾ । ಕನ್ನದಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply