ಮೂರ್ಖ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಯೋಗ : ಒಂದು ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಕಪ್ಪೆಯ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಶಿಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಝೆನ್ ಕಥೆ ಓದಿ!

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply