ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳ ಕಿರುಗುಚ್ಛ : ಅರಳಿಮರ Posters

ವಿಶ್ವ ಕಾವ್ಯದಿನದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ಕವಿಗಳ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

  1. ಮಿಲಾನ್ ಕುಂದೇರ

2. ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

3. ಗುಲ್ಜಾರ್

4. ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್

5. ಸಂತೋಕಾ

6. ಯೋಗೇಶ್ ಮೈತ್ರೇಯ

Leave a Reply