ಯುಗಾದಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಮೂರು ಪದ್ಯದ ತುಣುಕು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಡಗರ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕವಿಗಳ ಯುಗಾದಿ ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

ಕುವೆಂಪು

ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

(Posters courtesy: ಸಭಾಸಂ)

Leave a Reply