ಶಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು : ನಿಯಮ #23

ಮೂಲ : ಶಮ್ಸ್ ಎ ತಬ್ರೀಝ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವರು
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನ ನೀನು
ಬದಲಾಯಿಸ ಬಯಸುವೆಯಾದರೆ,
ಮೊದಲು ನೀನು,
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ.

ಜನ,
ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿಧಾನ
ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಂತ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುವ
ಪ್ರತೀ ಮುಳ್ಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರು.

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಗುಲಾಬಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವ
ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದು.

22ನೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: https://aralimara.com/2020/01/18/sufi-73/

1 Comment

Leave a Reply