ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿರ್ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಜನಪ್ರಿಯ ಉರ್ದು / ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಸಾಹಿರ್ ಲೂಧಿಯಾನ್ವಿ ಅವರ ಕೆಲವ್ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply