ಧೈರ್ಯದ 6 ಬಗೆಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ. ದೈಹಿಕ, ನೈತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ 6 ಬಗೆಯ ಧೈರ್ಯಗಳ ಕಿರುವಿವರ ಈ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿವೆ… । ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Leave a Reply