ಬುದ್ಧ ಬೋಧೆ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹುಟ್ಟಿದ, ಬೋಧೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ. ಈ ವಿಶೇಷ ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಬುದ್ಧ ಬೋಧನೆಯ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದ 10 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply