ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುವಿರಾದರೆ, ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾದಂತೆಯೇ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಚೂರುಚೂರಾಗು: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಹಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ… – ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಸಾವು ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್, ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ. ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ತಳುಕುಹಾಕಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು… ~ ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ನಾವು ದೈವತ್ವದ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರ ನೆರಳಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರನಲ್ಲ, ದೇವರು ಅವನ ಕೇಂದ್ರ, ಅವನು ಕೇವಲ ನೆರಳು ಮಾತ್ರ… | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ