ಬೌದ್ಧೀಯತೆ : ಹಾಕಲಾಗದ ಬೀಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೀಲಿ ಕೈ!

ಜನ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿಂದುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಮುಸ್ಲೀಂರು ತಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಫಿಲಾಸೊಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ…

ಬುದ್ಧ ಬೋಧೆ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಇಂದು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹುಟ್ಟಿದ, ಬೋಧೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ. ಈ ವಿಶೇಷ ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಬುದ್ಧ ಬೋಧನೆಯ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ…

ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲ… : ಜಿಡ್ಡು ಚಿಂತನೆ

ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ, ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದು. ನಾವು ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ತ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅದನ್ನೇ ಇಡೀ ಮರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಿಯಾದ…